1. Bonusy i wygrane nie mogą być transferowane na inne konta. Udzielenie i przyznanie wszystkich bonusów jest w wyłącznej kompetencji Dafabet.
 2. Bonusy nie mogą zostać użyte w powiązaniu z jakąkolwiek inną ofertą bonusową. Klienci mogą mieć aktywny tylko jeden bonus. Aby otrzymać bonus, gracz musi spełnić warunki obrotu poprzedniego bonusa, jeśli mu takowy przyznano.
 3. Bonuses will be reversed after 30 days of issuance if unused.
 4. Zakłady odrzucone, anulowane, remisowe nie wliczają się do wyliczenia wykonanego obrotu. Tylko pół stawki w połowie wygranego zakładu będzie wliczane do wykonania obrotu, podobnie będzie w przypadku zakładu przegranego w połowie. Zakłady przeciwne i takie, które zawierają kursy poniżej 1.50 nie będą wliczać się do wykonania obrotu. Zakłady postawione na Wyścigi Konne, Chartów i Zaprzęgów, Zakłady Łączone nie wliczają się do wyliczenia wykonanego obrotu.
 5. Dla obrotu wykonanego na rabatach, zakłady remisowe nie wliczają się w wyliczenia kwoty bonusu, ani też w warunki wykonania obrotu.
 6. Tylko kwalifikowane zakłady postawione po przyznaniu bonusu będą liczyć się dla wyliczenia warunków obrotu.
 7. W przypadku zlecenia wypłaty wydanego przed ukończeniem warunków obrotu, Dafabet ma prawo do odrzucenia żądania wypłaty, jeśli warunki obrotu nie zostały wykonane.
 8. Bonusy powinny wynosić 4 PLN lub wyżej, aby zostać przyznane na konto Zakładów Sportowych. Jakikolwiek bonus niższy od 4 PLN nie zostanie przyznany.
 9. W przypadku anulowania/usunięcia bonusu albo zleceniu wypłaty przed ukończeniem warunków obrotu, kwota bonusu i uzyskane na niej wygrane przepadną jeśli środki nie zostały uwolnione do wypłaty. Bonus i pochodne wygrane będą zawsze uznawane za pierwszą część stawki. Dafabet zachowuje prawo do anulowania/usunięcia bonusu lub pozwolenia zlecenia wypłaty po ukończeniu warunków obrotu. Jeśli wypłata jest dozwolona, klient zostanie obciążonymi opłatami za zlecenie wypłaty (jeśli takowe istnieją) i nie zostanie upoważniony do skorzystania z konkurencyjnego bonusu. Bonusy uznawane są za zrealizowane po ukończeniu wymaganego obrotu lub jeżeli saldo gracza osiągnie poniżej minimalnego zakładu, a także wszystkie zakłady postawione za bonus muszą być w pełni rozliczone dla ukończenia obrótu bonusem.
 10. W gestii Dafabet jest żądanie potwierdzenia tożsamości. Dafabet ma prawo żądać od klienta dokumentów potwierdzających tożsamość, a w razie ich nie dostarczenia może odmówić wypłaty środków z przyznanego bonusu.
 11. Gracz musi także potwierdzić że jego dane i adres dostarczony podczas rejestracji konta są poprawne. Nie dostarczenie potwierdzenia tych informacji może prowadzić do wykluczenia z Promocji.
 12. Gracz musi mieć ukończone 18 lat albo więcej (jeśli taka jest jurysdykcja jego kraju zamieszkania), aby móc uczestniczyć w Promocji. Zgłoszenia poniżej tego progu wiekowego będą anulowane. Klient może zostać poproszony przez Dafabet, aby udokumentować fakt, że jest pełnoletni. Może się to odbyć np. poprzez przesłanie kopii dokumentu stwierdzającego pełnoletniość. Gracze nie potrafiący tego udowodnić będą wykluczeni z promocji.
 13. Ta promocja bonusowa jest ograniczona do jednej osoby, rodziny, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru konta bankowego/adresu moneybookers, adresu neteller czy adresu IP, np. w szkołach, publicznych bibliotekach czy zakładach pracy. Zachowujemy prawo do wykreślenia z promocji bonusowej klientów naruszających te zasady jak też grupy klientów.
 14. Podczas Promocji, obowiązują rygorystyczne zasady zabraniające używania kilku kont. Dafabet zachowuje prawo do dyskwalifikacji z Promocji Stron lub gracz podejrzanych o posiadanie więcej niż jednego konta w Promocji. Decyzja o używaniu kilku kont jest w wyłącznej kompetencji Dafabet.
 15. Promocja jest przeznaczona dla graczy rekreacyjnych, który ryzykują środki na gry z intencją wygranych. W ocenie Dafabet pozostaje stwierdzenie czy aktywność gracza nie wykracza poza ramy gry rekreacyjnej, a w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia naruszenia warunków promocji i podejrzenia gry profesjonalnej, Dafabet może wykluczyć gracza z promocji.
 16. Podczas trwania Promocji, obowiązują rygorystyczne zasady sprawdzania zachowania gracza. Dafabet zachowuje prawo do podjęcia odpowiednich kroków jeśli gracz będzie grał nieuczciwie lub wykonywał działalność nielegalną (włączając w to lokalną jurysdykcję swojego kraju), gracz taki może zostać wykluczony z udziału w Promocji. W wyłącznej kompetencji Dafabet jest określenie konsekwencji, którymi mogą być wykluczenie z promocji, zablokowanie konta gracza, konfiskata nieuczciwie wygranych środków.
 17. Wyłudzenia, kilka kont lub niekompletne zgłoszenia nie będą akceptowane, Dafabet nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia – żądania bonusu, które nie dotrą do operatora strony.
 18. Tylko potwierdzone depozyty z ukończonym procesem weryfikacji I kompletne moga brać udział w tej Promocji.
 19. Dafabet zachowuje prawo, w dowolnym momencie, zmiany zasad i warunków promocji, a także jej wycofania, modyfikacji lub zawieszenia.
 20. W przypadku różnic pomiędzy różnymi wersjami językowymi tej Promocji, przesądza oficjalna, Angielska wersja językowa regulaminu promocji, która jest najważniejszą.
 21. Poprzez udział w Promocji, klient zgadza się na to by Dafabet korzystało z jego nazwy, podobieństwa i obrazów na swojej Stronie w działaniach marketingowych i promocyjnych. Klientowi nie zostaną wypłacone z tego tytułu wynagrodzenia ani też nie może domagać się od Dafabet jakichkolwiek zwrotów.
 22. Gracz niniejszym zgadza się przekazać wszystkie własności intelektualne, prawa autorskie pozyskane przez zgłoszenie się do Promocji na rzecz nieograniczonego wykorzystania przez Dafabet oraz zgada się na ich realizację i wykorzystanie przez Dafabet tego typu dokumentów w przystępnej i zadowalającej formie przez Dafabet , a także potwierdzenie przez Dafabet posiadania praw do takich dokumentów i danych.
 23. Pracownicy I współpracownicy Dafabet nie mogą brać udziału w Promocji. Zasada ta dotyczy również ich „krewnych”, jak np. rodzice, partnerzy, dzieci czy rodzeństwo. Ograniczenie to odnosi się również do byłych pracowników i współpracowników Dafabet (w tym wszystkich podmiotów powiązanych lub współpracujących z Dafabet) przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia pracy w Dafabet (w tym wszystkich podmiotów powiązanych lub współpracujących z Dafabet).
 24. Poprzez udział w Promocji każdy gracz zobowiązuje się do ochrony Dafabet, zwalnia Dafabet od odpowiedzialności, a także ich legalnych przedstawicieli, partnerów, oddziały, filie, agencje oraz ich odpowiednich pracowników, dyrektorów, agentów od jakichkolwiek szkod lub strat spowodowanych poprzez akceptacje przyznania mu bonusu lub/i uczestniczenia w Promocji.
 25. W przypadku naruszenia tych warunków I zasad, Dafabet zachowuje sobie prawo do podjęcia takich akcji, jakie uzna za stosowne.
 26. Decyzja Dafabet w przypadkach powiązanych i bezpośrednio wiążących się z akcjami promocyjnymi jest finalna i wiążąca.
 27. W przypadku sporów dotyczących prawa gracza do uczestniczenia w Promocji, spraw związanych z przyznaniem bonusu lub/i warunkami i zasadami, finalna decyzja jest decyzją Dafabet. Decyzja jest wiążąca i nie podlega odwołaniu przez kogokolwiek z uczestników lub strony trzecie.
 28. Wszyscy gracze biorący udział w Promocji, muszą zapoznać się z regulaminem Dafabet, jak również z ogólnymi Warunkami I Zasadami dostępnymi na Stronie. Strony serwisu Dafabet w języku polskim są skierowane wyłącznie do osób, które chcą skorzystać z naszych usług w języku polskim poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Numer kontaktowy

Dafabet Partnership